Koopjesjagerstijd - tot nu toe zonder koopjesjagerssentiment?

Er zijn veel zwaarwegende en ingrijpende technologische, politieke sociale en culturele kenteringen in de wereld aan te wijzen. Voor Uwe Günther van BPM - Berlin Portfolio Management biedt dit kansen voor creatieve denkers en vooruitdenkers.

Wat zijn de basisvereisten voor het behalen hoogbovengemiddelde resultaten op de kapitaalmarkt? Blijkbaar hebben opinieleiders en creatieve denkers als Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, Sir Richard Branson of misschien ook Warren Buffet ergens in hun leven het juiste antwoord gevonden.

Met enige moed kunnen ook privébeleggers deze vraag met groot succes beantwoorden. Zij zouden waarschijnlijk onder meer met de volgende kenmerken en voorwaarden van dergelijke investeringsmogelijkheden zien.

  • De grote meerderheid van de investeerders heeft de investeringsmogelijkheid nog niet herkend of wijst deze om bepaalde redenen af.
  • Zij zien de praktische en beleggingstechnisch bruikbare gevolgen van een bepaalde, duidelijke wijziging in de politiek, op de kapitaalmarkt of in het bijzonder de technologische ontwikkeling eenvoudig niet.
  • De belegginskans krijgt geen marketingondersteuning van de media en de grote banken. Want deze blijven graag aan de 'veilige kant' en werken bijvoorkeur met meer ontwikkelde en reeds bekende trends.
  • Veruit de meeste beleggers zijn op veiligheid gericht, en eenvoudigweg niet getraind in het opzetten van dialectische ketens van argumentatie en oorzaak-gevolg-analyses of beschikt niet over fundamentele economische en gedragspsychologische kennis.
  • Velen hebben woord disruption inmiddels als symbool van eigentijds denken, geïnformeerd-zijn en aanvaarding van veranderingen in hun idioom opgenomen. Maar de bereidheid vraagtekens te zetten bij de eigen overtuigingen achter de dingen die men tot nu toe altijd heeft gedaan, houdt vaak op als het om de privébelegging gaat.

Als sinds de jaren 60 wordt het gedrag van mensen als onzekerheid en risico een rol spelen onderzocht. En het is juist deze onzekerheid en de individuele mogelijkheid doetreffend beslissingen te nemen als er maar weinig dingen constant zijn, die een nieuwe kwaliteit en complexiteit hebben gekregen. Helaas beïnvloeden de toenemende grote wereldwijde onzekerheid en de individuele vaardigheid om bewust kansen te zien en te gebruiken, elkaar negatief.

Ik wijs bij wijze van opvallende voorbeelden op de volgende drie punten:

  1. Iedereen heeft het over elektrische mobiliteit en men neemt deze ook in het daagelijkse leven waar. En op ondernemingsniveau zijn de omzetschattingen van de autofabrikanten bekend, steeds beschikbaar en ze worden voortdurend naar boven bijgesteld. Maar de toonaangevende publieke fondsen voor lithiumproducenten en promotors en andere next generation-resources beschikken maar over een wat ingedutte 62 miljoen euro. Ook andere fondsen die bijvoorbeeld de voorkeur geven aan koper- en nikkelfirma's omdat deze profiteren van e-mobiliteit, lopen niet geweldig. Zelfs het onderwerp waterstoftechnologie als mogelijke toekomstige alternatieve krachtbron, leidt een soort schaduwbestaan en maakt vrijwel geen onderdeel uit van een fonds. Een slechtere discrepantie bestaat eigenlijk niet.
  2. Hetzelfde ziet men bij fondsen met betrekking tot de kleinere en middelgrote goud- en zilverproducenten. Afhankelijk van de bron ligt het aandeel van deze subsector in de wereldwijde effectenportefeuilles gemiddeld tussen nul en 0,5 procent. Maar de mening van de deskundigen, branche-analisten en professionals is volstrekt duidelijk: 'De bedrijfstak van de goudproducenten heeft er nog nooit zo gezond uitgezien als vandaag de dag.' De ontwikkeling van de winst, dividenden, schuldratio's, beschikbare middelen, kosten, energieprijzen, overnameactiviteiten, geldhoeveelheden en reële renteontwikkeling, afnemende relatieve afhankelijkheid van de goudprijs, nog steeds een laag percentage van 'aarzelende kleine beleggers - bijna alle seinen staan op groen. Deze ondernemingen zijn zelfs sterk ten opzichte van de goudprijs zelf. En vrijwel niemand doet hier iets mee. Een scenario om van te dromen.
  3. Last but not least biedt de onoverzichtelijke markt van de crypto-currencies volop voorbeelden. In het publieke debat, binnen families en de blogs van de crypto-volgelingen hebben bitcoin en andere instrumenten al geruime tijd een plaats. Recente berichten dat grote investeerders en banken nu ook gedeeltelijk hun bedenkingen opgeven kunnen er op duiden dat het Wild-West-tijdperk voor deze vorm van investeren zijn tijd heeft gehad. Ongeacht alle angsten, fraude, samenzweringstheorieën en soms uiterst moeilijk te begrijpen technische details en politieke tegenstand - de specifieke kenmerken zoals een gebrek aan correlatie met klassieke activaklassen, decentralisatie, politieke onafhankelijkheid, gebondenheid aan regels, een steeds betere verhandelbaarheid, ook op de beurs, en last but not least, de block-chaintechnologie die zekerheid biedt tegen manipulatie, maken deze nieuwe activaklasse geschikt voor bijna elke effectenportefeuille. Niettemin: er is nog steeds weinig animo voor deze portefeuilles.

Kansgeoriënteerde beleggers die vooruit kijken, houden rekening met de bedoelde gebreken. Want, hoe later het brede publiek bepaalde trends begrijpt en probeert te gelde te maken, hoe meer tijd er overblijft om de overeenkomstige posities op te bouwen en uit te breiden. Bezien vanuit het perspectief van succesvolle investeringen is het van groot belang zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij de toekomstige aanjagers van maatschappelijke waardecreatie. Op het gebied van product marketing wordt deze groep "Early Adopters" genoemd.... Bent u er een als het gaat om strategische investeringsbeslissingen?

Echter, het zijn of worden van een "Early Adopter" in de investering vereist het leren en begrijpen van nieuwe contexten en het creatief opgeven van geliefde maar achterhaalde denkpatronen.

Hiervoor is ook aanvaarding nodig van het feit dat men zich ook gedeeltelijke kan vergissen, de bereidheid om de eigen standpunten voortdurend in heroverweging te nemen en aan twijfel te onderwerpen en de moed om, ondanks de onzekerheden van onze tijd, bewust te handelen.

Wij wensen u een goede gezondheid, een gouden herfst en veel juiste beslissingen toe!

Uwe Günther

Oprichter en directeur van BPM - Berlin Portfolio Management GmbH.

Frank Heilmann

Hoofd van de BPM-vestiging Nederland

Uwe Günther is founding partner en directeur van “BPM - Berlin Portfolio Management GmbH”. Frank is directeur in Tilburg.

Disclaimer

Deze publicatie is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en voor gebruik door de ontvangers. Ze vormt noch een aanbod, noch een uitnodiging vanwege of in opdracht van BPM - Berlin Portfolio Management GmbH tot het kopen of verkopen van waardepapieren of beleggingsfondsen. De informatie die in deze publicatie is opgenomen, werd verzameld uit bronnen die als betrouwbaar bekend staan. BPM - Berlin Portfolio Management GmbH geeft echter geen enkele garantie betreffende de betrouwbaarheid en volledigheid ervan en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verliezen die voortkomen uit het gebruik van deze informatie.

Ga terug